Aktuality

FAQ k výzve OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo FAQ- Často kladené otázky v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

- ZMENA ČASU - Online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Online seminár pre prijímateľov – Monitoring projektov v implementácii, monitorovacia správa

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Monitoring projektov v implementácii, monitorovacia správa“.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

Praktické rady k Žiadosti o platbu - oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k Žiadosti o platbu – oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole.

Podpora výskumno-vývojových kapacít z rezortu školstva pokračuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie ďalšej výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií. Proces posudzovania a implementácie projektov bude v gescii Výskumnej agentúry.

E-bulletin č. 5/2021

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 5/2021.

Praktické rady k rozpočtu a personálnej matici vo fáze implementácie

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k rozpočtu a personálnej matici vo fáze implementácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Podporené budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ako aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 30

Predpokladaný termín vydania rozhodnutí 2 hk výzvy 30

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32

MH SR ako SO pre OPII plánuje dňa 31.12.2021 uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Ministerstvo školstva pošle akademickej obci v Bratislavskom kraji na výskum 5,7 milióna eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji.
STRANA 1 Z 29

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť