Aktuality

Online seminár pre prijímateľov NFP „Hodina otázok a odpovedí na tému implementácia“.

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP „Hodina otázok a odpovedí na tému implementácia“.

Praktické rady k téme „Finančná kontrola na mieste“

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Finančná kontrola na mieste“.

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že uzatvorením 4. hodnotiaceho kola dňa 01. 05. 2022, uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Návod pre prijímateľov ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní vo verejnej časti ITMS2014+

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP Návod ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní vo verejnej časti ITMS2014+.

Online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Kontroly na mieste“

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Kontroly na mieste“.

Online seminár pre prijímateľov - VO II.

Výskumná agentúra organizuje online seminár Hodina otázok a odpovedí na tému verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 1. marca 2022.

Usmernenie č. 7 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

UMOŽNENIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR

Usmernenie k preddavkovým platbám v rámci DOP

Praktické rady k téme „Žiadosť o platbu II. – oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Žiadosť o platbu II. – oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“.

Praktické rady k téme „Monitorovanie projektov v implementácii, monitorovacia správa“

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Monitorovanie projektov v implementácii, monitorovacia správa“.

Online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Stav implementácie projektov OPII v gescii VA“

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Stav implementácie projektov OPII v gescii VA“.

E-bulletin č. 6 02/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 6 02/2022.

Oznam pre prijímateľov OPII (VA) o hromadnej zmene zmluvy o NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Výskumnej agentúry pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

NOVÉ ČÍSLO INFOSERVISU MH SR

Infoservis MH SR

Aktualizované prílohy v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

V rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 boli aktualizované prílohy: 1.01 Rozpočet projektu a personálna matica_v2 a príloha 1.12_Preukazanie prispevku projektu k RIS3 SK_v2.

Online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Žiadosť o platbu II. - oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Žiadosť o platbu II. - oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“.

Príručka pre prijímateľa NFP v. 5.0

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 21.1.2022 aktualizovanú Príručku pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v. 5.0

FAQ k výzve OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo FAQ- Často kladené otázky v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.
STRANA 2 Z 31

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť