Aktuality

VA VYDALA USMERNENIE Č.3 K VÝZVAM DSV

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. februára 2019 Usmernenie č. 3

Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky

plánované predĺženie uzávierky výzviev DSV

Aktualizácia odpovedí na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

MH SR aktualizovalo odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

INFORMÁCIA PRE PRIJÍMATEĽOV K PREUKAZOVANIU SPLNENIA PODMIENKY BEZÚHONNOSTI PRIJÍMATEĽA V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV OP VAI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 14.1.2019 Informáciu pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo - orientovaných projektov OP VaI.

Uzavretie výzvy na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)

Uzatvorenie výzvy na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01)

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 v Banskej Bystrici, Košiciach a Trnave

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dokument Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0

VA vydala Usmernenie č. 2 k výzvam DSV

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 13. 12. 2018 Usmernenie č.2 ku každej výzve na podporu DSV

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (III. ČASŤ) V RÁMCI VÝZIEV NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU (DSV) V DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (III. ČASŤ) V RÁMCI VÝZIEV NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU (DSV) V DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

Aktualizované usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky

MH SR zverejnilo aktualizované usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O NFP - výzvy OP VaI na VaV kapacity

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O NFP - výzvy OP VaI na VaV kapacity

Uzavretie výzvy zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)

Uzavretie výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kódy výziev OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)

Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kódy výziev OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018

Informácia o plánovanom uzavretí výziev

Informácia o plánovanom uzavretí výziev VaV kapacít

Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

MH SR posúva termín uzavretia výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

VÝZVA MŠVVaŠ SR NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRE NÁRODNÉ PROJEKTY

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov - národný projekt na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja a národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II)

Pomôcka pre žiadateľov o NFP k výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít

Výskumná agentúra pripravila pomôcku, ktorej účelom je poskytnutie odbornej pomoci zo strany Výskumnej agentúry pri vypracovaní projektu v rámci nasledovných výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít
STRANA 2 Z 16

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť