Aktuality

Infolinka MH SR mimo prevádzky

Infolinka MH SR mimo prevádzky

INFOSERVIS MH SR K PODPORE Z EUROFONDOV

Infoservis MH SR č. 7

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII PLÁNOVANÉHO UZATVORENIA VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/9.5-31

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII PLÁNOVANÉHO UZATVORENIA VÝZVY S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Informácia k vydaniu rozhodnutí k žiadostiam o NFP Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, oznamuje, že rozhodnutia k žiadostiam k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 budú vydané v lehote do 14.10.2022, pričom o neskoršom termíne vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

Usmernenie č. 1 k výzve OPII-MH/DP/2021/9.5-34 na podporu projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom European Battery Innovation

MH SR ako SO pre OPII vydáva Usmernenie č. 1 k výzve č. 34 o navýšení finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 27

Vydanie rozhodnutí - výzva č. 27, 2. hodnotiace kolo

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Vydanie rozhodnutí - výzva č. 26, 3. hodnotiace kolo

Informácia k rozhodnutiam k žiadostiam o NFP Výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, oznamuje, že rozhodnutia k žiadostiam k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 nebudú z dôvodu predĺženia procesov pri ukončovaní odborného hodnotenia a predĺženia administratívnych úkonov pred vydaním rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Dodatočné zmeny v zmluve o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/9.3-01 (nové boltom)

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Vzor zmluvy o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

E-bulletin č. 8 08/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 8 08/2022

Oznam pre prijímateľov OPII (VA) o hromadnej zmene zmluvy o NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Výskumnej agentúry pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

Rozhodnutia k žiadostiam o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 v rámci 1. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, že z dôvodu predĺženia procesov odborného hodnotenia a administratívneho posúdenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.
STRANA 2 Z 33

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť