Aktuality

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 13. hodnotiaceho kola výzvy č. 19

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 13. hodnotiaceho kola výzvy č. 19

INFORMÁCIA pre žiadateľov v rámci výzvy COVID-19 (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) - Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí spôsobenej zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou budú niektoré rozhodnutia vydané až po uplynutí 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF. Doteraz nevydané rozhodnutia k predloženým žiadostiam o NFP budú vydané v lehote najneskôr do 17.2.2021.

Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie č. 2 k výzve na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie č. 2 k výzve na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu - "Priemysel pre 21. storočie" a "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel"

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu - "Priemysel pre 21. storočie" a "Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel"

OZNAM – Výskumná agentúra počas sviatkov

OZNAM – Výskumná agentúra počas sviatkov

Ministerstvo školstva zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzvam na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie č. 1 k výzvam vyhláseným na boj proti pandémii COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 a OPII-VA/DP/2020/9.2-01

MH SR vyhlásilo Výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).
STRANA 2 Z 24

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť