Aktuality

Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, vydalo dňa 06. mája 2020 Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Výskumná agentúra zverejnila dňa 09. apríla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré je platné a účinné od 09.04.2020.

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24

Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Usmernenie pre prijímateľov v rámci NP OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom

Ministerstvo školstva zverejnilo informáciu pre žiadateľov a prijímateľov v rámci výziev OP II, ktoré sú v gescii MŠVVaŠ SR a Výskumnej agentúry v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Informácia pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

Oznam – Zverejnenie dokumentu Schému štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OPII v gescii MH SR

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Oznam o technickej úprave systému ITMS2014+

V súvislosti so zlúčením operačných programov OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie v prostredí ITMS2014+ si vás dovoľujeme informovať, že dňa 9. marca 2020 po 19:00 hod. dôjde k technickej úprave systému ITMS2014+.
STRANA 2 Z 21

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť