Aktuality

Rezort školstva podporí 80 miliónmi eur projekty v oblasti vedy a výskumu na boj s COVID-19

Európska komisia schválila schému financovania na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Zverejnenie „Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19“

Zverejnenie „Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19“. Táto schéma má za cieľ vytvoriť podmienky pre podporu relevantných projektov výskumu a vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Usmernenie pre prijímateľov v rámci DOP v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, verzia 2.0

MH SR ako SO pre OPII vydalo 10.7.2020 Usmernenie pre prijímateľov v rámci DOP v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, verzia 2.0.

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28) a k výzve na podporu sieťovania podnikov v BA kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzvam na predkladanie ŽoNFP zameraným na podporu sieťovania podnikov s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Usmernenie č. 4 k výzve na podporu zapájania MSP v BA kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.

Oznam o aktuálne vyhlásenej výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov

Informácia k aktuálne vyhlásenej Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov (pre prioritné osi PO9 a PO10 v rámci OP II).

Aktualizovaný Manuál pre informovanie a komunikáciu OP II

Nový Manuál pre informovanie a komunikáciu OPII účinný od 01.07.2020

Pozvánka na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Ministerstvo hospodárstva SR, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina Vás pozývajú na informačný seminár k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-26, ktorý sa uskutoční dňa 14. júla 2020 v Snine.

Pozvánka na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27) ktorý sa uskutoční 13. júla 2020 v Lučenci.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020 v gescii MH SR.

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 5.4

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 5.4

Aktualizácia č. 1 Informácie pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Aktualizácia č. 1 Informácie pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

MHSR zverejnilo usmernenia k výzvam OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29

MH SR ako SO pre OPII dňa 22. mája 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 s cieľom znížiť žiadateľom administratívnu záťaž a zjednodušiť prípravu ŽoNFP.

FAQ k výzvam zameraným na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

MH SR ako SO pre OPII zverejnilo 19. 05. 2020 FAQ k výzvam na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

Usmernenie č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Výskumná agentúra vydala dňa 12. mája 2020 Usmernenie č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu na podporu dlhodobého strategického výskumu s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.

Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, vydalo dňa 06. mája 2020 Usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.
STRANA 2 Z 22

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť