Aktuality

Usmernenie č. 3 k výzvam na Teamingové výskumné centrá

USMERNENIE Č. 3 K VÝZVAM NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 3 k:

Aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7

aktualizované usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.7.

Pozvánka na informačný deň "Rozpodnikajme región" v Snine

Pozvánka na informačný deň "Rozpodnikajme región" v Snine

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO DOKUMENT Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO DOKUMENT Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu národných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy RIS3 tímy mimo BSK

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy RIS3 tímy BSK

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy H2020

REGIONÁLNY WORKSHOP SMART FACTORY HUB

REGIONÁLNY WORKSHOP SMART FACTORY HUB

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa

VA vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

VA vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Usmernenie č. 2 k dvom výzvam na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

VA vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k dvom výzvam na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Usmernenie č. 1 k výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít

VA vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 1 k piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie v spolupráci s Výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom uzavrelo výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ktoré vyhlásilo dňa 14.8.2018.

Okrúhly stôl ku konceptom výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Okrúhly stôl ku konceptu výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 1 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (V. ČASŤ) V RÁMCI VÝZIEV NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU (DSV) V DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

Často kladené otázky (V. časť) k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.
STRANA 2 Z 17

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť