Aktuality

Usmernenie VA pre prijímateľov NFP

Výskumná agentúra vydala dňa 23. októbra 2020 Usmernenie pre prijímateľov NFP, pre projekty implementované cez Výskumnú agentúru v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Pozastavenie osobných konzultácií v rámci MH SR

Pozastavenie osobných konzultácií

Uzatvorenie výziev na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 30.09.2020 boli uzatvorené výzvy na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Plánované uzavretie výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 .

Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 6 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Plánované obmedzenie dostupnosti ITMS2014+ (05.-06. september 2020)

Vážení žiadatelia,

v termíne 05.-06. septembra 2020 (víkend) bude obmedzená dostupnosť systému ITMS2014+.

Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020 v gescii MH SR

MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020, verzia 4.

Oznam o obmedzenej dostupnosti ITMS2014+ v dňoch 5.-6.9.2020

MH SR ako SO pre OPII upozorňuje, že počas víkendu 5.-6. septembra 2020 bude obmedzená dostupnosť ITMS2014+.

Oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a Príručke pre žiadateľa k výzvam na predkladanie ŽoNFP OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27

MH SR na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti pristúpilo k úprave Prílohy č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a Príručky pre žiadateľa k výzvam OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Ministerstvo školstva spolu s Výskumnou agentúrou zverejnilo FAQ- Často kladené otázky k výzvam na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

MŠVVaŠ SR spolu s Výskumnou agentúrou zverejnilo FAQ- Často kladené otázky k výzvam na boj proti pandémii COVID-19

Aktualizácia č. 1 Usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

MŠVVaŠ SR zverejnilo aktualizáciu č. 1 usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

Informačné semináre k vyhláseným výzvam zameraným na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 sa uskutočnia v dňoch 26.08.2020 (streda) a 28.08.2020 (piatok)

Informačné semináre k vyhláseným výzvam zameraným na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 sa uskutočnia v dňoch 26.08.2020 (streda) a 28.08.2020 (piatok)
STRANA 2 Z 23

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť