Aktuality

Online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Stav implementácie projektov OPII v gescii VA“

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Stav implementácie projektov OPII v gescii VA“.

E-bulletin č. 6 02/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 6 02/2022.

Oznam pre prijímateľov OPII (VA) o hromadnej zmene zmluvy o NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“), že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OPII (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Výskumnej agentúry pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) podľa § 59 zákona č. 292/2014 z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“).

NOVÉ ČÍSLO INFOSERVISU MH SR

Infoservis MH SR

Aktualizované prílohy v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

V rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 boli aktualizované prílohy: 1.01 Rozpočet projektu a personálna matica_v2 a príloha 1.12_Preukazanie prispevku projektu k RIS3 SK_v2.

Online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Žiadosť o platbu II. - oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Žiadosť o platbu II. - oprávnenosť a dokladovanie ostatných výdavkov“.

Príručka pre prijímateľa NFP v. 5.0

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 21.1.2022 aktualizovanú Príručku pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v. 5.0

FAQ k výzve OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dnes zverejnilo FAQ- Často kladené otázky v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

- ZMENA ČASU - Online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre žiadateľov k výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Online seminár pre prijímateľov – Monitoring projektov v implementácii, monitorovacia správa

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Monitoring projektov v implementácii, monitorovacia správa“.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

Praktické rady k Žiadosti o platbu - oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k Žiadosti o platbu – oprávnenosť výdavkov a podklady ku kontrole.

Podpora výskumno-vývojových kapacít z rezortu školstva pokračuje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie ďalšej výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), prioritnej osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií. Proces posudzovania a implementácie projektov bude v gescii Výskumnej agentúry.

E-bulletin č. 5/2021

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 5/2021.
STRANA 3 Z 31

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť