Aktuality

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28

MH SR ako SO pre OPII informuje žiadateľov, že v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28, je predpokladaný termín ukončenia konania o ŽoNFP v októbri 2021.

Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

MH SR ako SO pre OPII informuje žiadateľov, že v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23, je predpokladaný termín ukončenia konania o ŽoNFP v novembri 2021.

MH SR navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

Navýšenie alokácie výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30.

Dve nové výzvy pre vedeckovýskumné projekty boli schválené Radou Výskumnej agentúry

Na 9. rokovaní Rady Výskumnej agentúry pod vedením Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka II, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa dňa 13.9.2021 stretli zástupcovia ministerstva školstva, ministerstva hospodárstva, vedeckej obce, verejného a súkromného sektora výskumných inštitúcií.

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 2.3

MH SR vydáva Usmernenie č. 1 k výzve OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom samosprávnom kraji.

MH SR vydáva Usmernenie č. 1 k výzve OPII-MH/DP/2021/11.3-32

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Ponuka pre školy – Workshop kreativity a inovácie v podnikaní

Stredné a vysoké školy sa aj v novom školskom roku môžu prihlásiť na bezplatný program v rámci národného projektu inovujme.sk, ktorý študentom ponúka workshopy kreativity a inovácie v podnikaní.

Zmena zmluvy v čase krízovej situácie – Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

MH SR zverejňuje hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s ust. § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre výzvy na predkladanie ŽoNFP pre DOP projekty v gescii MH SR vyhlásené do 25.2.2020.
STRANA 3 Z 29

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť