Aktuality

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28) a k výzve na podporu sieťovania podnikov v BA kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzvam na predkladanie ŽoNFP zameraným na podporu sieťovania podnikov s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Usmernenie č. 4 k výzve na podporu zapájania MSP v BA kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.

Oznam o aktuálne vyhlásenej výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov

Informácia k aktuálne vyhlásenej Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov (pre prioritné osi PO9 a PO10 v rámci OP II).

Aktualizovaný Manuál pre informovanie a komunikáciu OP II

Nový Manuál pre informovanie a komunikáciu OPII účinný od 01.07.2020

prejsť na všetky aktuality

OPII

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

ITMS2014+

V ITMS2014+ nájdete vyhľadávač grantov, informácie o výzvach a vyzvaniach všetkých operačných programov, prehľad všetkých projektov a postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+.

zobraziť viac

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a aktuálnych informácii o operačnom programe Výskum a inovácie.

zobraziť viac

Ohlásenie korupčného správania

Neváhajte nám nahlásiť korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie.

zobraziť viac

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť