Aktuality

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Plánované uzavretie výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 2 k výzve zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 .

Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

MH SR ako SO pre OPII vydalo dňa 4. 9. 2020 Usmernenie č. 6 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Plánované obmedzenie dostupnosti ITMS2014+ (05.-06. september 2020)

Vážení žiadatelia,

v termíne 05.-06. septembra 2020 (víkend) bude obmedzená dostupnosť systému ITMS2014+.

Aktualizácia harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020 v gescii MH SR

MH SR zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020, verzia 4.

Oznam o obmedzenej dostupnosti ITMS2014+ v dňoch 5.-6.9.2020

MH SR ako SO pre OPII upozorňuje, že počas víkendu 5.-6. septembra 2020 bude obmedzená dostupnosť ITMS2014+.

Oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a Príručke pre žiadateľa k výzvam na predkladanie ŽoNFP OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27

MH SR na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti pristúpilo k úprave Prílohy č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a Príručky pre žiadateľa k výzvam OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

Ministerstvo školstva spolu s Výskumnou agentúrou zverejnilo FAQ- Často kladené otázky k výzvam na boj proti pandémii spôsobenej COVID-19

MŠVVaŠ SR spolu s Výskumnou agentúrou zverejnilo FAQ- Často kladené otázky k výzvam na boj proti pandémii COVID-19

Aktualizácia č. 1 Usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR

MŠVVaŠ SR zverejnilo aktualizáciu č. 1 usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR.

Informačné semináre k vyhláseným výzvam zameraným na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 sa uskutočnia v dňoch 26.08.2020 (streda) a 28.08.2020 (piatok)

Informačné semináre k vyhláseným výzvam zameraným na pomoc v boji proti pandémii COVID-19 sa uskutočnia v dňoch 26.08.2020 (streda) a 28.08.2020 (piatok)

MH SR zverejnilo Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok k výzvam OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27

MH SR zverejnilo Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok k výzvam s kódmi OPII-MH/DP/2020/11.3-26 a OPII-MH/DP/2020/11.3-27 na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Informácia o vyhlásení výziev zameraných na pomoc v boji proti pandémii COVID-19

Informácia o vyhlásení výziev zameraných na pomoc v boji proti pandémii COVID-19

Informácia o zrušení výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Informácia o zrušení výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Čo podporia dve plánované výzvy v boji proti COVID-19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu a pripravuje vyhlásenie dvoch výziev na dopytovo-orientované projekty zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Celý proces implementácie bude v gescii Výskumnej agentúry.

Rezort školstva podporí 80 miliónmi eur projekty v oblasti vedy a výskumu na boj s COVID-19

Európska komisia schválila schému financovania na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Zverejnenie „Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19“

Zverejnenie „Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID – 19“. Táto schéma má za cieľ vytvoriť podmienky pre podporu relevantných projektov výskumu a vývoja k riešeniu situácie spôsobenej ochorením COVID-19
STRANA 1 Z 22

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť