Aktuality

VA vydala Usmernenie č. 1 k výzvam SPVVC

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila dňa 19.8.2019 Usmernenie č. 1 k výzvam na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC).

VA - FAQ - Často kladené otázky k výzvam SPVVC

Výskumná agentúra zverejnila dňa 16.08.2019 FAQ - Často kladené otázky k 5 výzvam SPVVC

Výskumná agentúra - Usmernenie č. 3 k výzve na RIS3 tímy BSK

Usmernenie č. 3 k výzve na RIS3 tímy BSKVýskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnila Usmernenie č. 3 k výzve na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05.

Výskumná agentúra - Usmernenie č. 4 k výzve na RIS3 tímy mimo BSK

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnila Usmernenie č. 4 k výzve na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05.

Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok je prehľad a užitočnou pomôckou pre žiadateľov jednak pri predkladaní projektov, ale najmä v procese administratívneho overovania Žiadostí o NFP, pri príprave podkladov k výzve na doplnenie náležitostí ŽoNFP.

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23. júla 2019 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 (ďalej len „výzva“)

Usmernenie č. 2 k výzve na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23. júla 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II)

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Usmernenie č. 3 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Uzavretie výzvy Teaming BSK k 01.07.2019

Informácia o uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 01. 07. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 2.1 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 2.1 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ISVA rozpočet – odteraz jednoduchšie!

ISVA rozpočet –VA

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA

Školenie ISVA - Informačný systém Výskumnej agentúry k online rozpočtu projektov v rámci výziev VA cez operačný program Výskum a inovácie.

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP v rámci piatich výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

VA zverejnila často kladené otázky k výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 a OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

VA zverejnila často kladené otázky k výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05, OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 a PVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01

VA plánuje uzavrieť všetkých päť výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť všetkých päť výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20)

Usmernenie č. 3 k výzve na na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05
STRANA 1 Z 17

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť