Aktuality

Aktualizovaná Zmluva o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Dnes (26.5.2022) bola zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP k Výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01.

Informácia pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo informáciu pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 5.1 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 5.1

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Predpokladaný termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. HK výzvy č. 26

Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR vydalo k 27.4.2022 Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

E-bulletin č. 7 04/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 7 04/2022

INFOSERVIS MH SR č. 5

Infoservis č. 5

MH SR aktualizuje podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP

MH SR ako SO pre OP II zverejnilo dňa 14. 04. 2022 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, verzia 2.5.

Zmena termínu online seminára pre prijímateľov NFP

Výskumná agentúra presúva online seminár pre prijímateľov NFP „Hodina otázok a odpovedí na tému implementácia“ z dôvodu absencie personálnych kapacít.

Online seminár pre prijímateľov NFP „Hodina otázok a odpovedí na tému implementácia“.

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP „Hodina otázok a odpovedí na tému implementácia“.

Praktické rady k téme „Finančná kontrola na mieste“

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k téme „Finančná kontrola na mieste“.

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že uzatvorením 4. hodnotiaceho kola dňa 01. 05. 2022, uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

Návod pre prijímateľov ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní vo verejnej časti ITMS2014+

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP Návod ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní vo verejnej časti ITMS2014+.

Online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Kontroly na mieste“

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Kontroly na mieste“.

Online seminár pre prijímateľov - VO II.

Výskumná agentúra organizuje online seminár Hodina otázok a odpovedí na tému verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 1. marca 2022.

Usmernenie č. 7 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.
STRANA 1 Z 30

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť