Aktuality

Praktické rady k rozpočtu a personálnej matici vo fáze implementácie

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k rozpočtu a personálnej matici vo fáze implementácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, ktoré boli vybudované v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Podporené budú aktivity realizované v súlade so stratégiou RIS3 Sk v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, ako aj aktivity súvisiace s riešením pandémie COVID-19.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 30

Predpokladaný termín vydania rozhodnutí 2 hk výzvy 30

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32

MH SR ako SO pre OPII plánuje dňa 31.12.2021 uzavrieť výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Ministerstvo školstva pošle akademickej obci v Bratislavskom kraji na výskum 5,7 milióna eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch vyhlásenie výzvy na dopytovo-orientované projekty zamerané na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji.

Online seminár pre prijímateľov NFP – rozpočet a personálna matica

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP na tému „Rozpočet a personálna matica vo fáze implementácie“.

Praktické rady k procesu verejného obstarávania

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s Praktickými radami k procesu verejného obstarávania.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Predpokladaný termín vydania rozhodnutí 3 hk výzvy 26

Online seminár pre prijímateľov NFP o verejnom obstarávaní

Výskumná agentúra organizuje online seminár pre prijímateľov NFP o verejnom obstarávaní.

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP prezentáciu s PRAKTICKÝMI RADAMI K ZMENE PROJEKTU

Výskumná agentúra zverejnila praktické rady k zmene projektu.

Opatrenia na zrýchlenie implementácie a čerpania v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR

Opatrenia na zrýchlenie implementácie a čerpania v rámci DOP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021, verzia 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo aktualizáciu Harmonogramu výziev na rok 2021.
STRANA 1 Z 28

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť