Aktuality

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021 v gescii MH SR

MH SR ako SO pre OPII zverejnilo dňa 30.4.2021 aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021, verzia 2.

Zverejnenie dokumentu Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci DOP projektov OP II v gescii MH SR, verzia 3.0

MH SR zverejnilo dokument Preukazovanie splnenia podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci DOP projektov OP II v gescii MH SR, verzia 3.0.

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód OPII-MH/DP/2021/9.5-31)

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

Výskumná agentúra ukončila hodnotenie ďalších dvoch výziev

Proces zazmluvňovania projektov v gescii Výskumnej agentúry (VA) úspešne napreduje. V marci a apríli tohto roka sa podarilo kompletne zazmluvniť ďalšie dve výzvy operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Dvanásť dopytovo-orientovaných projektov z oblasti výskumu a inovácií tak dostalo zelenú a môžu sa začať realizovať.

INFORMÁCIA O PREDPOKLADANOM TERMÍNE NA VYDANIE ROZHODNUTÍ V RÁMCI 1. HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY Č. 23

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 23

Výskumná agentúra aj v roku 2021 v nastúpenom pozitívnom trende

Výskumná agentúra (VA) pokračuje aj v roku 2021 v úspešne naštartovanom progrese z roku 2020.
Minulý rok bol špecifický nielen začiatkom mimoriadnej epidemiologickej situácie, ale aj výmenou vedenia v agentúre. Tomu sa podarilo vďaka efektívnym opatreniam postupne zakcelerovať proces posudzovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a na to nadväzujúce zazmluvňovanie projektov. Pozitívny posun nastal aj v procese spracovania žiadostí o platbu.
STRANA 1 Z 25

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť